Consells

Recomanem un manteniment regular dels aparells i els conductes de fums. Un aparell net ofereix millor visió de foc, la llenya crema millor i amb menys residus. A més, si crema una bona llenya seca, i escura el seu Conducte de fums amb regularitat, es...

Utilitzeu preferentment llenya dura com roure, faig, bedoll i arbres fruiters. Aquestes fustes cremen lentament amb flames suaus i regulars. Utilitzeu llenya seca amb un percentatge màxim d'humitat d'un 20%. La llenya s'ha d'haver assecat durant almenys 2 anys. Qualsevol que sigui la fusta escollida, ha d'estar ben seca: la fusta humida escalfa...

Com hem comentat anteriorment, qualsevol Llar de foc o Estufa ha de tenir el marcatge CE. La instal·lació d'aquests Aparells no està exempta de normes, s'han d'instal·lar segons el RITE (Reglament instal·lacions tècniques dels edificis). El RITE ens indica que els conductes de fums per a combustibles sòlids ( biomassa ) han de ser Inoxidables qualitat AISI 316 o bé acer vitrificat en ambdues...

La tecnologia de combustió neta o doble combustió permet que el 90% dels gasos i partícules presents en el fum es cremin i es converteixin en escalfor. Això es tradueix en un nivell d'emissions mínim, ja que l'aparell fa servir l'energia per produir escalfor en...