Saps que totes les Llars de foc han d’estar homologades per normativa?

Saps que totes les Llars de foc han d’estar homologades per normativa?

Normativa ECODESIGN

Aquesta normativa que s’implantarà en 2022 incrementarà les restriccions sobre emissions per a garantir una major eficiència energètica

Els reglaments ECODESIGN entren en vigor en els 28 països de la UE i en tots els països SEE (Espai Econòmic Europeu), en les dates següents:
-Per a les calderes de biomassa l’obligació de disseny ecològic comença a partir l’1 de gener de 2020 (Reglament UE 2015/1189);
-Per als aparells domèstics de biomassa, és a dir, estufes, llars de focs i cuines, l’obligació de disseny ecològic començarà a partir l’1 de gener de 2022 (Reglament UE 2015/1185);

A quins equips es refereixen els Reglaments de ECODESIGN?
Els dos reglaments UE corresponents a ECODESIGN defineixen quins són els requisits que han de respectar els productes de combustible sòlid usats per a la calefacció per a poder ser comercialitzats en el mercat europeu.

Aquests requisits estan relacionats amb dos aspectes, identificats com importants per al medi ambient:
– L’eficiència energètica
– Les emissions de partícules (PM), compostos orgànics gasosos (OGC), monòxid de carboni (CO) i òxids nitrós (NOx).
Però, els Reglaments UE no es limiten a definir només els requisits mínims, sinó que estableixen també quins han de ser els mètodes de mesura i càlcul, que han de ser harmonitzats en l’àmbit europeu, fiables, reproduïbles i basats en metodologies de mesurament avançades i generalment reconegudes.

Per a aconseguir aquesta combustió més neta el primer que es persegueix és una combustió completa en condicions de combustió lenta. Això s’aconsegueix elevant la temperatura de la cambra de combustió (entre 350 i 900 °C) i reduint la temperatura dels gasos per sota de 350° C.

Constructivament es recorre a diverses tècniques: deflectors de tall de flama (fins a 2 i 3 deflectors en zig-*zag), materials aïllants (vermiculita) combinats amb vidres reflectors que limiten la radiació i eleven la temperatura a la recerca d’una combustió completa.

També es treballen els sistemes reguladors d’admissió d’aire, per a aconseguir que els usuaris no facin una mala regulació de la combustió, evitant que es generin combustions pobres en oxigen.

Per a això es dota a les estufes i llars de foc de nova generació d’admissió d’aire canalitzada per una combustió estanca independent de sistemes de renovació d’aire per aconseguir una millor eficiència energètica de l’habitatge.

Cap a una normativa més estricta

La normativa ECODESIGN (LOT20) introduirà en 2022 una nova regulació que obligarà als fabricants d’equips de combustible sòlid a complir amb requisits d’emissions molt més estrictes que els actuals i, per tant generaran un impacte mediambiental moltíssim menor.

Tot i que els reglaments de ECODESIGN no entraran en vigor abans de 2022, LLARS de FOC VALLS distribueix des de fa anys estufes i llars de foc que compleixen ara els paràmetres previstos.

És per això que moltíssims models respecten ja àmpliament els requisits mínims d’eficiència i emissions establerts per ECODESIGN.

Què significa això per al consumidor?
– Menors consums.
– Major estalvi.
– Respecte pel medi ambient.
– Protecció de la qualitat de l’aire.