Saps que el conducte de fums ha de complir la normativa?

Saps que el conducte de fums ha de complir la normativa?

Com hem comentat anteriorment, qualsevol Llar de foc o Estufa ha de tenir el marcatge CE.

La instal·lació d’aquests Aparells no està exempta de normes, s’han d’instal·lar segons el RITE (Reglament instal·lacions tècniques dels edificis). El RITE ens indica que els conductes de fums per a combustibles sòlids biomassa ) han de ser Inoxidables qualitat AISI 316 o bé acer vitrificat en ambdues cares.

Una altra normativa a tenir en compte és la que fa referència a l’altura del Conducte de sortida de fums respecte a un obstacle , com pot ser la teulada de la mateixa edificació , ens remetem al següent esquema: