Llars De Foc Valls

NORMATIVES i INSTAL • LACIONS

Com hem comentat anteriorment , qualsevol Llar de foc o Estufa ha de tenir el marcatge CE .

La instal · lació d’aquests Aparells no està exempta de normes , s’han d’instal.lar segons el RITE ( Reglament instal · lacions tècniques dels edificis ) . El RITE ens indica que els conductes de fums per a combustibles sòlids ( biomassa ) han de ser Inoxidables qualitat AISI 316 o bé acer vitrificat en ambdues cares .

Una altra normativa a tenir en compte és la que fa referència a l’altura del Conducte de sortida de fums respecte a un obstacle , com pot ser la teulada de la mateixa edificació , ens remetem al següent esquema

UNE 123-001-94_001_600